CYNHADLEDD FLYNYDDOL UCAC

5-6 Mai 2023 

Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol UCAC 2023 yng Ngwesty’r Coldra Court, ger Casnewydd ar 5-6 Mai, 2023.  Cafwyd cyfle i drafod materion byd addysg mewn cyfarfodydd ffurfiol, yn ogystal â chyfle i drafod a chymdeithasu yn anffurfiol. 

Roedd y cynigion a ddaeth gerbron yn adlewyrchiad teg o’r hyn sydd ar frig agenda byd addysg ar hyn o bryd , yn eu plith materion yn ymwneud ag amodau gwaith, y Cwricwlwm i Gymru, Bil Addysg y Gymraeg.   Mae’n siŵr y bydd y materion hyn yn bynciau trafod pellach o fewn yr undeb ac yn ehangach yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. 

Datblygiadau digidol a’r Cwricwlwm i Gymru oedd themâu ein siaradwyr eleni a braf oedd gwrando ar gyfraniadau ysbrydoledig Meredudd Jones ac Alan Thomas-Williams, y naill yn siarad am ei waith ym maes Technoleg Gwybodaeth a'r llall yn siarad am ei waith ar y Cwricwlwm i Gymru.    Cafwyd cyfle nid yn unig i glywed am y gwaith arbennig y mae’r ddau wedi ei wneud ond neilltuwyd amser hefyd i aelodau holi cwestiynau.