DARPL (YR ADRAN GYDRADDOLDEB)

Gorffennaf 2023 

Yn ddiweddar bu dau gynrychiolydd o UCAC yng Nghynhadledd DARPL, cynhadledd ddysgu broffesiynol gwrth-hiliaeth, yng Nghaerdydd.  Yn ystod cyfarfod  Adran Gydraddoldeb UCAC cyn diwedd Tymor yr Haf, rhoddwyd cyfle i'r cynrychiolwyr gyflwyno adroddiad o’r Gynhadledd honno.  Yn y Gynhadledd, bu nifer o siaradwyr yn sôn am y profiadau enbyd o hiliaeth yr oeddent wedi eu dioddef yn ystod eu bywydau a nodwyd pa mor ddirdynnol oedd eu clywed yn rhannu eu profiadau.  Yn gefnlen i’r cyflwyniadau hyn, roedd gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gael Cymru wrth-hiliol erbyn 2030.   Y neges gyson yn y Gynhadledd oedd pwysigrwydd gwrth-hiliaeth, er mwyn mynd i’r afael â hiliaeth. 

Bellach, mae dysgu hanes pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn orfodol yn y Cwricwlwm i Gymru.  Mae’n bwysig cofio fod adnoddau sy’n benodol i Gymru ac adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael.  

Nodwyd yn y Gynhadledd fod gan arweinwyr ysgol rôl bwysig i’w chwarae wrth feithrin a sefydlu ethos wrth-hiliol.   Gellir cael canllawiau pellach yn y ddogfen isod:

Creu Diwylliant Gwrth-hiliol mewn Ysgolion Canllaw Ymarferol i Arweinwyr Ysgol yng Nghymru   - DARPL

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi llunio rhestr o dermau hil ac ethnigrwydd a theimlai aelodau’r Adran Gydraddoldeb bod y rhestr honno’n un werthfawr:  

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2023-05/termau-hil-ac-ethnigrwydd.pdf