AMDDIFFYN YR HAWL I STREICIO – RALI TUC CYMRU

3 Chwefror 2023

 

Ddydd Mercher, 1 Chwefror, roedd Ioan Rhys Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, ymhlith y siaradwyr yn rali TUC Cymru, Amddiffyn yr Hawl i Streicio.  Cynhaliwyd y rali yng Nghaerdydd mewn ymateb i’r camau sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth San Steffan i gyflwyno deddfwriaeth gwrth-undebol a fyddai’n cyfyngu ar hawliau unigolion i streicio.  Mae’r gyfraith arfaethedig yn golygu y gellid gorfodi gweithwyr i weithio, er eu bod wedi pleidleisio’n ddemocrataidd i streicio.  Dywedodd Ioan, “Mae’n bwysig ein bod yn amddiffyn rhyddid gweithwyr a’u hawl i leisio eu barn a gweithredu er mwyn amddiffyn eu cyflog a’u hamodau gwaith. Mae UCAC yn falch o sefyll dros hawliau ei haelodau.”

Roedd cannoedd yn bresennol yn y rali yng Nghaerdydd ac mae dros 200,000 o bobl eisoes wedi llofnodi deiseb yn erbyn y ddeddfwriaeth gwrth streicio.

Canlyniad Balot Diwydiannol UCAC

17 Ionawr 2023

Pleidleisiodd mwyafrif mawr o’r rhai a bleidleisiodd o blaid mynd ar streic, fodd bynnag, ni lwyddwyd i gyrraedd y trothwy angenrheidiol o 50% o bleidleisiau wedi eu dychwelyd i weithredu.

Pleidleisiau a fwriwyd fel canran o’r unigolion a oedd â’r hawl i bleidleisio   45.19%

Cwestiwn: Ydych chi’n barod i gymryd rhan mewn streic?

Nifer y papurau a ddifethwyd, neu yn annilys    0

Canlyniad y Bleidlais

Ydw    88.62%

Nac Ydw    11.38%

Byddwn felly yn ymgynnull cyfarfod brys o’r Cyngor Cenedlaethol wythnos nesaf i drafod y ffordd ymlaen. Yn y cyfamser bydd UCAC yn parhau i drafod gyda’r Llywodraeth a’r Awdurdodau ar ran aelodau o ran llwyth gwaith a chyflog.

Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2022

21 Tachwedd 2022 

Mae Dogfen Cyflog ac Amodau Gwaith Athrawon Ysgol (Cymru) 2022 bellach ar wefan llywodraeth Cymru. 

Isod mae dolenni i ddatganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg, yn derbyn holl argymhellion Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru ar gyfer 2022/23 ac i’r Ddogfen Cyflog ac Amodau Gwaith Athrawon Ysgol (Cymru) 2022 ddiwygiedig. 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-dyfarniad-cyflog-athrawon-2022 

https://llyw.cymru/dogfen-cyflog-ac-amodau-athrawon-ysgol-cymru-2022 

Os ydych yn gweithio'n rhan amser ac yn derbyn CAD, cofiwch ei bod yn bwysig gwirio gyda’ch pennaeth a ydych yn gymwys bellach i dderbyn CAD yn llawn.

Newidiadau i drefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

7 Tachwedd 2022 
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i newid trefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru, mae newidiadau’n dod i rym o 7 Tachwedd. Cyhoeddwyd rheoliadau sefydlu a chanllawiau diwygiedig yr wythnos hon ar gyfer pob parti sy’n ymwneud â threfniadau sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru.

Mae’r newidiadau’n cynnwys:
  • caniatáu ymgymryd â chyfnod sefydlu mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion

  • cyflwyno hyblygrwydd: mae gan Gyrff Priodol ddisgresiwn i leihau hyd y cyfnod sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso sy’n gallu dangos eu bod yn bodloni’r safonau proffesiynol mewn llai na thri thymor / 380 o sesiynau 

  • cyflwyno terfyn amser ar gyfer cwblhau cyfnod sefydlu yn foddhaol 

Mae canllawiau diwygiedig ar yr holl newidiadau wedi’u cyhoeddi ar Hwb.

 

UCAC i gynnal pleidlais swyddogol ynghylch gweithredu diwydiannol

10 Hydref 2022 

Mewn cyfarfod ddydd Iau, 6 Hydref 2022 penderfynodd Cyngor Cenedlaethol UCAC fwrw ati i gynnal pleidlais swyddogol ymhlith aelodau’r Undeb i ganfod a ydynt am weithredu’n ddiwydiannol.  Bydd y bleidlais ar sail cynnig Llywodraeth Cymru i sicrhau codiad cyflog o 5% i athrawon a’r llwyth gwaith cynyddol sydd ar athrawon.   Mae’r Undeb yn galw am godiad cyflog nad yw’n is na’r gyfradd chwyddiant ac amodau gwaith teg. 

Dywedodd Ioan Rhys Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC – “Rydym yn siomedig nad yw cynnig Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu’r gyfradd chwyddiant bresennol na chwaith yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad ein hathrawon.  Ar hyn o bryd, mae’r proffesiwn yn wynebu amodau gwaith sy’n fwyfwy heriol a hynny law yn llaw gyda chostau byw cynyddol.  Rydym yn wynebu heriau dirfawr o ran cadw athrawon yn y proffesiwn yn ogystal â sialensau wrth geisio recriwtio aelodau newydd.

Nid yw gweithredu’n ddiwydiannol yn benderfyniad hawdd i’n hathrawon sy’n poeni am les a llwyddiant eu disgyblion.  Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc yn cael y safon addysg orau, mae’n bwysig bod athrawon yn ennill cyflog teg a bod yr amodau gwaith yn rhai priodol.”