Tâl ac Amodau Gwaith: Athrawon a Phenaethiaid

18 Mai 2021 

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am benderfyniadau am gyflogau athrawon a phenaethiaid yng Nghymru ers dwy flynedd nawr a gyhoeddwyd cynlluniau’r Llywodraeth ar gyfer eleni ar 29ain o Orffennaf. Mae’r Gweinidog Addysg wedi derbyn prif argymhellion y Corff Adolygu Cyflogau Athrawon Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-21 a wedi cynnig gwelliannau i sicrhau codiadau cyffelyb i godiadau athrawon yn Lloegr.

Mae’r Gweinidog wedi argymell:

Codiad cyflog o 8.4 % i athrawon ar ddechrau eu gyrfa.

Darllen mwy

Mudiadau’n cymell newid i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu

19 Chwefror 2021 

Ar ddydd Gwener, 19 Chwefror, anfonodd chwe mudiad lythyr ar y cyd at y Gweinidog Addysg yn gofyn am newidiadau i Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Roedd y Gweinidog wedi gwrthod gwelliant i’r Bil fyddai’n creu Cod Dysgu’r Gymraeg ar un Continwwm, ond wedi awgrymu y gellid creu Fframwaith Iaith Gymraeg ac y gallai hwnnw fod yn statudol.

Mae’r chwe mudiad – sef Cymdeithas Ysgolion dros Addysg Gymraeg (CYDAG), Cymdeithas yr Iaith, Dyfodol i’r Iaith, Mudiad Meithrin, Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) ac UCAC yn cymell y Gweinidog i greu Fframwaith Iaith Gymraeg fyddai’n rhoi arweiniad a chanllaw clir ar sut i weithredu dull continwwm sy’n datblygu sgiliau disgyblion yn y Gymraeg i’r eithaf.

Darllen mwy

Pensiynau athrawon

09 Chwefror 2021 

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi adroddiad mewn ymateb i’r ymgynghoriad ar drefniadau pensiwn y sector gyhoeddus gan gynnwys pensiynau athrawon.

Yn dilyn newidiadau i drefniadau pensiwn 2015 bu dyfarniad cyfreithiol bod y cynlluniau newydd yn gwahaniaethu yn erbyn rhai grwpiau o weithwyr cyhoeddus. Mae’r Llywodraeth yn cyfeirio at 2015-2022 fel y cyfnod iawndal (remedy period).

Mae adroddiad y Llywodraeth wedi ei gyhoeddi yma:

Darllen mwy

Ail-agor ysgolion gyda chamau diogelu

05 Chwefror 2021 

Mewn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg heddiw y bydd plant y Cyfnod Sylfaen yn dechrau dychwelyd i’r ysgol yn ystod yr wythnos ar ôl hanner tymor, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae’n gam positif bod Llywodraeth Cymru wedi rhannu’r dystiolaeth wyddonol a meddygol ddiweddaraf sy’n caniatáu i blant y Cyfnod Sylfaen ddychwelyd. Rydym yn croesawu’r ffaith bod mesurau ychwanegol wedi’u crybwyll i leihau risgiau ymhellach gan gynnwys profi cyson i staff a buddsoddiad mewn cyfarpar ac addasiadau.

Darllen mwy