Patrwm diwrnod a blwyddyn ysgol

07 Chwefror 2022

O ganlyniad i’r drafodaeth ar lefel genedlaethol sy’n digwydd am batrwm diwrnod a blwyddyn ysgol, a’r holiadur sydd wedi ei anfon at staff ysgol gan Beaufort Research, mae UCAC wedi ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg ac Addysg yn mynegi nifer o bryderon am y modd maent yn trafod y mater.

Mae copi o'r llythyr ar gael yma: Llythyr at Weinidog y Gymraeg ac Addysg

UCAC yn croesawu camau gofalus tuag at newid mesurau Covid mewn ysgolion

25 Ionawr 2022

Mewn ymateb i gyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles AoS heddiw, dywedodd Rebecca Williams, Is-Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Rydym yn croesawu penderfyniadau diweddaraf Llywodraeth Cymru i symud mewn modd gofalus a graddol tuag at addasu’r mesurau Covid sydd yn eu lle mewn ysgolion, a dychwelyd i’r fframwaith penderfyniadau lleol.

“Y flaenoriaeth ar draws y system addysg yw cadw dysgwyr a staff yn iach, ac yn yr ysgol, yn parhau gyda’r addysgu a’r dysgu. Mae parhau am y tro i wneud gorchuddion wyneb yn ofynnol yn elfen ganolog a chwbl rhesymol o’r strategaeth i wneud hynny.

Darllen mwy

Trefniadau dechrau tymor Ionawr

16 Rhagfyr 2021 

Heddiw, gwnaeth Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ddatganiad ynglŷn â threfniadau dechrau’r tymor nesaf, ym mis Ionawr.

Gallwch ddarllen y datganiad fan hyn:
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-trefniadau-gweithredol-ysgolion-cholegau-o-ionawr-2022

Yn ogystal, cafodd y wybodaeth ei hanfon yn uniongyrchol at bob Pennaeth ysgol a choleg addysg bellach mewn llythyr bore ‘ma.

Mae’n cydnabod yr heriau difrifol mae’r sector addysg wedi’u hwynebu yn ystod y tymor hwn ac yn nodi’r trefniadau ar gyfer y flwyddyn newydd.

Dyma grynodeb o’r hyn a nodir:

Darllen mwy

Croesawu codiad cyflog i athrawon Cymru

08 Medi 2021 

Mewn ymateb i gadarnhad gan y Gweinidog Addysg heddiw y bydd codiad cyflog o 1.75% i athrawon Cymru, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Croesawn y ffaith fod Llywodraeth Cymru, ar sail argymhelliad gan Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru, wedi penderfynu rhoi codiad cyflog i athrawon. Mae’r proffesiwn cyfan wedi gweithio dan amodau eithriadol o heriol dros y cyfnod diwethaf ac yn llawn haeddu’r gydnabyddiaeth hon.

“Gwyddom nad oedd hwn yn benderfyniad rhwydd yng ngoleuni penderfyniad Llywodraeth San Steffan i rewi cyflogau athrawon yn Lloegr, ac yn deillio o hynny, y diffyg cyllid ychwanegol cyfatebol i dalu amdano. Gwerthfawrogwn felly'r cyfraniad ychwanegol mae Llywodraeth Cymru wedi’i gyhoeddi heddiw sy’n mynd cam o leiaf tuag at ariannu’r codiad cyflog i athrawon ysgol ac i ddarlithwyr addysg bellach. Ni fyddem am weld lleihad i gyllidebau ysgolion o ganlyniad i’r dyfarniad cyflog.

Darllen mwy

Croesawu addasiad i amserlen cyflwyno’r cwricwlwm

06 Gorffennaf 2021 

Mewn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg heddiw y bydd addasiad i amserlen cyflwyno’r cwricwlwm newydd, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Croesawn yr addasiad i’r amserlen fel cyfaddawd doeth. Mae UCAC yn dueddol o gytuno bod mwy o barodrwydd yn gyffredinol yn y sector cynradd i fwrw ymlaen yn unol â’r amserlen wreiddiol, tra bod blwyddyn ychwanegol ar gyfer y sector uwchradd yn werthfawr dros ben.

“Mae’n gydnabyddiaeth o’r ffaith bod newid dulliau dysgu a strwythurau’n fwy o her i’r sector uwchradd, yn ogystal â’r ffaith bod ysgolion uwchradd wedi’u llethu i raddau helaeth iawn gan y trefniadau amgen ar gyfer cymwysterau eleni.

Darllen mwy